400412-001 Micros Workstation 3 WS3 POS Terminal

400412-001 Micros Workstation 3 WS3 POS Terminal